دیجی ریاضی : آکادمی تخصصی کنکور » امتحان نهایی » امتحان نهایی کتاب ریاضی۳ _ سال دوازدهم _ رشته علوم تجربی

عضویت امتحان نهایی کتاب ریاضی۳ _ سال دوازدهم _ رشته علوم تجربی

فصل 1 : تابع
از این فصل 3 الی 4 سوال مطرح می شود که در حدود 2.5 تا 3.5 نمره در امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی از آن مطرح می گردد.
فصل 2 : مثلثات
از این فصل 1-2 سوال مطرح می شود که تقریبا 3-2 نمره در امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی از آن مطرح می شود.
فصل 3 : حد و حد در بی نهایت
از این فصل 1 سوال مطرح می شود که 2-1.5 نمره در امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی از آن مطرح می شود.
فصل 4 : مشتق
از این فصل معمولا 4 سوال مطرح می شود که 5-4 نمره در امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی از آن مطرح می شود.
فصل 5: کاربرد مشتق
از این فصل معمولا 2 سوال مطرح می شود که 3-2 نمره در امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی از آن مطرح می شود.
فصل 6 : هندسه
از این فصل معمولا 2 سوال مطرح می شود که 3-2.5 نمره در امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی از آن مطرح می شود.
فصل 7 : احتمال
این فصل که 1 سوال آخر امتحان نهایی را شامل می شود در حدود 2-1.5 نمره از آن در امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی مطرح می شود.
قیمت :
750.000 تومان 350.000 تومان

ویدئوها

فصل اول : تابع 1
فصل سوم : حد و حد در بی نهایت
فصل پنجم : کاربرد مشتق
فصل اول : تابع 2
فصل چهارم : مشتق
فصل ششم : هندسه
فصل هفتم : احتمال

توضیحات

فصل اول : تابع
فصل دوم : مثلثات
فصل سوم : حد بی نهایت و حد در بی نهایت
فصل چهارم : مشتق
فصل پنجم : کاربرد مشتق
فصل ششم : هندسه
فصل هفتم : احتمال

خرید

شناسه مطلب : 14